Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

shitsuri
18:14
9730 0ffc 400
shitsuri
17:49
2767 9393 400
Reposted fromknot knot viadancingwithaghost dancingwithaghost
shitsuri
17:49
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viadancingwithaghost dancingwithaghost
shitsuri
17:48
1886 4a6a 400
Reposted fromAnnju Annju viasmutnazupa smutnazupa
shitsuri
17:47
1228 c495 400
Reposted fromhagis hagis viagruetze gruetze
shitsuri
17:47
1202 63e2 400
Reposted frompunisher punisher viagruetze gruetze
shitsuri
17:46
1257 34e3 400
shitsuri
17:45
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaAndrofobia Androfobia
shitsuri
17:45
I z Twoją ręką łatwiej mi się przez to miasto idzie
shitsuri
17:45
(...) ma w sobie coś, co każe mi chcieć, chociaż nie powinnam, potrzebować, chociaż nie mogę, i pragnąć, chociaż wiem, że to będzie katastrofa.
— K. Bromberg - "Mój zawodnik"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaAndrofobia Androfobia
shitsuri
17:44
0820 6e3a 400
"Me trying to get my life together"
:)
Reposted fromciemnoscplonie ciemnoscplonie viaazazel azazel
shitsuri
17:44
6163 6aee 400
Reposted fromfungi fungi viaazazel azazel
shitsuri
17:43
8826 fb79 400
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaazazel azazel
shitsuri
17:42
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaazazel azazel
shitsuri
17:42
1844 d02a 400
Avogado6
Reposted fromPoranny Poranny viaazazel azazel
shitsuri
17:42
1791 d76b 400
Avogado6
Reposted fromPoranny Poranny viaazazel azazel
shitsuri
17:42
7134 4a70 400
Reposted fromniewychowana niewychowana viaazazel azazel
shitsuri
17:42
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viaazazel azazel
shitsuri
17:41
1794 8369 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaazazel azazel
shitsuri
17:41
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl