Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2018

shitsuri
21:15
7557 1e2f 400
Reposted from4777727772 4777727772 viaazazel azazel
shitsuri
21:15
2160 6ec0 400
Marek Koterski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaazazel azazel
shitsuri
21:15
9701 ab0a 400
Reposted fromsarazation sarazation viaazazel azazel
shitsuri
21:15
shitsuri
21:15
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viaazazel azazel
shitsuri
21:14
6701 11e2 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaazazel azazel
shitsuri
21:14
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaazazel azazel
shitsuri
21:13
1128 afef 400
Reposted frompsychedelix psychedelix viaazazel azazel
21:13
0719 5f94 400

sixpenceee:

“A house I pass on the way to work has this sculpture in its yard. Its about 8 feet tall.”

(Source)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaazazel azazel
shitsuri
21:13
3743 6098 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaazazel azazel

July 28 2018

shitsuri
16:17
7823 7e4f 400
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaazazel azazel
16:17
4932 ccd2 400
Reposted fromSaturnine Saturnine viaazazel azazel

July 15 2018

shitsuri
18:25
0633 a187 400
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaazazel azazel
shitsuri
18:25
3043 dec8 400
shitsuri
18:25
18:25
7130 7250 400
shitsuri
18:25
Reposted frompsychedelix psychedelix viaazazel azazel
shitsuri
18:25
1307 416b 400
Reposted fromrenirene renirene viaazazel azazel
shitsuri
18:24
1356 224f 400
Reposted fromrenirene renirene viaazazel azazel
shitsuri
18:24
1416 b956 400
Reposted fromrenirene renirene viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl