Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

23:51
0656 cf73 400
Reposted fromborderme borderme viagruetze gruetze
shitsuri
23:50
5355 1d79 400
Reposted fromte-quiero te-quiero viagruetze gruetze
shitsuri
23:49
3628 7496 400
\*\
shitsuri
23:48
4643 cfe9 400
Reposted fromDagarhen Dagarhen viagruetze gruetze
shitsuri
23:48
shitsuri
23:48
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viagdziejestola gdziejestola
shitsuri
23:48
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viagruetze gruetze
shitsuri
23:47
[...] nie lubię mówić o swoich problemach. Zazwyczaj i tak nikt ich za mnie nie załatwi. To po co ? Żeby usłyszeć: ,,Nie martw się jakoś to będzie" ? To sama to sobie mogę powiedzieć.
— Maria Czubaszek
Reposted fromcenturylove centurylove viagdziejestola gdziejestola
shitsuri
23:47
5378 5117 400
Reposted frompwg pwg viajottos jottos
23:45
2085 d625 400
Reposted fromborderme borderme viajottos jottos
23:45
3402 df5e 400

ahoychrispineda:

I love this so much

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viajottos jottos
23:44
7053 da39 400
Reposted fromgoniewicz goniewicz viagdziejestola gdziejestola
shitsuri
23:43
shitsuri
23:43
shitsuri
23:42
9144 0db6 400
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viamefir mefir
shitsuri
23:42
Reposted fromFlau Flau viamefir mefir
23:42
3831 9087 400
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamefir mefir
shitsuri
23:42
6986 65c3 400
Reposted fromwindingroads windingroads viamefir mefir
shitsuri
23:42
5236 a0b5 400
Reposted fromzielonypenis zielonypenis viaworst-case worst-case
23:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl