Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

shitsuri
08:42
kto też skończył sesję i mieści się w deficycie?
Reposted fromwymaziane wymaziane

July 21 2017

18:02
3287 2d6f 390
Reposted fromirmelin irmelin viaazazel azazel

July 19 2017

shitsuri
16:03
0432 dfa0 390
Reposted fromoiv13 oiv13 viaazazel azazel
shitsuri
16:02
4250 af13 390
16:02
4591 519a 390
shitsuri
16:02
shitsuri
16:02
9595 5679 390
shitsuri
16:02
Reposted frommayamar mayamar viaazazel azazel
shitsuri
16:02
16:02
1332 070c 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viaazazel azazel
shitsuri
16:01
8577 c448 390
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaazazel azazel
16:01
7640 a7c6 390
Reposted fromCokeProblem CokeProblem viaazazel azazel
shitsuri
16:01
7471 d350 390
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viaazazel azazel
shitsuri
16:01
7475 b745 390
Reposted fromnyaako nyaako viaazazel azazel
shitsuri
16:01
Reposted fromFlau Flau viaazazel azazel
shitsuri
16:00
Myślałam, że jeśli kogoś pokocham i nic z tego nie wyjdzie, mogę tego nie przeżyć. Łatwiej jest być samemu. Bo co jeśli nauczyłeś się, że potrzebujesz miłości, a potem jej nie doświadczasz? Jeśli sprawia Ci przyjemność i na niej polegasz? Co jeśli ukształtowałeś życie według niej, a potem się sypie? Czy można coś takiego w ogóle przeżyć? Utrata miłości jest jak martwica. Jak umieranie. Z tym, że śmierć się kończy. A to? To może trwać wiecznie...
— Greys Anatomy
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaazazel azazel
shitsuri
16:00
9761 7257 390
Reposted fromspes spes viaazazel azazel
shitsuri
16:00
9354 09b6 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaazazel azazel
16:00
1143 b91e 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viaazazel azazel
shitsuri
16:00
4101 0d37 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl